خواسته اي دارم ازت ...

خدايا من كه بر اعمالم و خودم اميدي ندارم كه قابل قسم خوردن و شاهد گرفتن باشد پس به قنوت قائمت بر زمين گواهي ميگيرم و قسمت مي دهم به آن لحظه اي كه م ح م د تو بر سجاده به سوي تو با دعاهاي نيكو قنوت مي گيرد و آن لحظه اي كه امام زمانم به ركوع ميرود و آن آني كه وي تشهد و سلام ميدهد و لحظه اي كه از خود ايشان نقل است كه هر كس براي حسين براي ابا عبدالله بگريد و دلش بشكند و براي زينب و دردي كه در اسارت و مظلوميت كشيده است دلش بسوزد و سپس براي تعجيل در ظهور من دعا بخواند من خود براي او دعاي خير خواهم كرد.

همين را از خدا و وليش بر زمين مي خواهم.

/ 0 نظر / 14 بازدید